FAQ

Vad kostar en vanlig revision?
Vårt arbete utförs i regel på löpande räkning baserad på nedlagd tid. Vi kan dock lämna en uppskattning av förväntade insatser om vi får ta del av senaste årsredovisningen och aktuella balans- och resultatrapporter. Vår uppgift om uppskattat arvode grundas på följande förutsättningar. 

Att verksamhetens omfattning, inriktning och organisation är i allt väsentligt stabil och oförändrad jämfört med föregående år. 

Att förvaltningen i bolaget sköts på ett sätt som är förenligt med aktiebolagslagen och bolagsordningen samt med andra lagar som är tillämpliga på bolagets verksamhet. 

Att den löpande redovisningen är av god standard och att en tillfredsställande intern kontroll föreligger under hela räkenskapsåret. 

Att års- och delårsbokslut är upprättade, avstämda, fullständiga och väl dokumenterade samt analyserade av bolaget innan granskningen av dessa påbörjas. 

Att bolaget levererar bokslut, årsredovisning och annat underlag för granskning i god tid före granskningen eller enligt den tidsplan som anges i annan överenskommelse. 

Att bolaget och dess företrädare finns tillgängliga för att bistå oss med nödvändig information. 

Hur byter jag revisor?
Om du vill byta revisor ska du anmäla ändringen till Bolagsverket. När du ändrar revisor måste du betala en avgift till Bolagsverket. Ett uppdrag som revisor upphör i förtid om revisorn själv anmäler att det ska upphöra eller om företaget entledigar honom eller henne på saklig grund. 

Vid revisorsbyte ska följande information skickas in till Bolagsverket: 

En redogörelse från revisorn för den granskning som har utförts under den del av det löpande räkenskapsår som uppdraget har omfattat. 

En uppgift från revisorn om skälet till att uppdraget upphört i förtid. 

En uppgift från företaget om skälet till att uppdraget har upphört i förtid. 

Vad är en revisor?
Det är en person som kan ekonomi som granskar företagets räkenskaper. Du måste skilja på en vanlig revisor som vem som helst kan kalla sig och en auktoriserad revisor. Titeln auktoriserad revisor är skyddad och den får du om du har högskoleutbildning inom ekonomi, praktiserat i minst fem år på en revisionsbyrå och dessutom gått en mängd kvalificerade kurser under dessa år. Därefter får de ansöka om titeln. 

Vad är revision?
Om du slår upp ordet revision är detta ofta svaret du får på frågan om vad dito är. Men revision är så mycket mer än så. För att kunna kritiskt granska, bedöma och uttala sig om ett företags redovisning och förvaltning behöver man som revisor kunskaper inom redovisning, juridik och beskattning. Inom dessa områden kommer ständigt nya regler och rekommendationer vilket gör att revisorn hela tiden måste hålla sig uppdaterad om vad som händer. 

I ett revisionsuppdrag ingår ofta att fungera som ett bollplank för företaget och att hjälpa företaget att förbättra sin redovisning och sina rutiner genom att formulera ett antal rekommendationer efter genomförd granskning. Dessa rekommendationer samlas ofta i ett Revisions-PM som delges kunden både muntligen och skriftligen. Att företagets redovisning och rutiner fungerar bättre minskar risken för att såväl oavsiktliga som avsiktliga fel uppstår.